Bhaskar vive grande fase na carreira, saiba detalhes